Success Stories

Nitin Kumar 

PM-56,FR-67,FM-53

Sep 2021

Kanika Aggarwal 

BT- 81 Marks

Aug 2021

Shubham Raut

FM-57 Marks

Sep 2021

Devangi Goyal

FR-77 Marks

 Sep 2021

 Divesh Paryani
PM- 53, June 2021 

FM-63, Sep 2021

Sparsh Jain

   PM-59,FM-77

   June 2021

FR-88, Sep 2021

Parag Ramdas Takalkar
PM-51,June 2021 

FM-68, Sep 2021

Megha Koli
PM- 54 Marks 

June 2021

Sambhav Sood
BT-86,July 2021 

MA-94,Aug 2021

Himansu Burnwal

   FM- 72 Marks

Sep 2021

Rahul Gunda
PM-54 Marks 

Sep 2021

 Kunal Baid
FMA- 86 Marks 

July 2021

Dheeraj Parasnath

PM-50 Marks 

June 2021

Sahil Pal

PM- 51, June 2021

FM-59, Sep 2021

Rutvik Chokhawala

PM- 54, June 21

FM-71, Sep 21

Dhanashree Raskar

MA- 81 Marks 

April 2021

Aniruddha Yatnalkar

BT-77 Marks

Aug 2021

Rupali

FMA-53 Marks

Aug 2021


Mansi Semwal

FBT-68 Marks

July 2021

Kunal Sao

FBT- 68 Marks

July 2021

Aditya Kumar Jain 

MA-63 Marks

Nov 2021

Anmol Manchanda

MA-73 Marks

 April 2021

Aman Kumar

FM-66 & TX-65

June 2021

Sahil Khan 

BT-77 Marks

April 2021

Jagrit Dhamija
FBT-77 Marks 

Aug 2021

Diksha Ahuja

   FM- 54 Marks

Sep 2021

 Nikhil Mehta
PM- 58 Marks 

Sep 2021

Aamir Elahi S
FA- 71 Marks 

July 2021

Raj Rajesh Damania

FM- 64 Marks 

June 2021

Yashmini Mummidivarapu

PM- 50 Marks

June 2021

Ragiv Ali

PM- 54 Marks 

June 2021

Shaikh Tasfabanu

PM- 54 Marks 

June 2021

Soumya Sharma

BT-72 Marks

May 2021

Yashika Narang

BT-52 Marks

April 2021


Pallavi Gupta

TX-64 Marks

June 2021

Chirag Aggarwal

BT- 60, May 21

PM- 52, Sep 21

Nitish Kumar Yadav

BT-68 Marks

Aug 2021

Md Zayeem Khan

FM-61 Marks

Sep 2021


Sanskar Singha

BT-58 Marks

July 2021

Kunal Sao

BT- 51, MA-52

July 2021