Success Stories

 Divesh Paryani
PM- 53 Marks 

June 2021

Sparsh Jain

   PM- 59 Marks    FM- 77 Marks

June 2021

Parag Ramdas Takalkar
PM- 51 Marks 

June 2021

Megha Koli
PM- 54 Marks 

June 2021

Raj Rajesh Damania

FM- 64 Marks 

June 2021

Yashmini Mummidivarapu

PM- 50 Marks

June 2021

Ragiv Ali

PM- 54 Marks 

June 2021

Shaikh Tasfabanu

PM- 54 Marks 

June 2021

Dheeraj Parasnath

PM-50 Marks 

June 2021

Sahil Pal

PM- 51 Marks

June 2021

Rutvik Chokhawala

PM- 54 Marks

June 2021

Dhanashree Raskar

MA- 81 Marks 

April 2021

Soumya Sharma

BT-72 Marks

May 2021

Yashika Narang

BT-52 Marks

April 2021


Pallavi Gupta

TX-64 Marks

June 2021

Chirag Aggarwal

BT-60 Marks

May 2021

Anmol Manchanda

MA-73 Marks

 April 2021

Aman Kumar

FM-66 & TX-65

June 2021

Sahil Khan 

BT-77 Marks

April 2021